Søk

Språket som beskrives

NAOB er en diakron samtidsordbok, dvs. en ordbok som beskriver språket gjennom et relativt langt tidsrom inklusive samtidsspråket. NAOBs periode begynner med Wergelandstiden (ca. 1830) og strekker seg til dagen i dag. At ordboken er beskrivende, vil si at den viser ordenes bruk ved hjelp av autentiske sitater fra litteraturen i vid forstand (skjønnlitteratur og sakprosa).

Når det gjelder samtidsspråket, er ordboken dessuten normerende, for så vidt som redaksjonsspråket er moderat bokmål, slik dette er normert av Språkrådet (2005, med enkelte senere vedtak). I redaksjonsspråket inngår hovedoppslagsordenes form og bøyning, språket i definisjonene og språket i redaksjonelle eksempler (de eksemplene på bruken av oppslagsordet som ikke er litteratursitater). Moderat bokmål er den formen av bokmålet som ligger nærmest riksmålet, og som i ord- og bøyningsformer stort sett er identisk med riksmålsnormen.