Søk

Ordklasse

Ordklassen som oppslagsordet tilhører, oppgis, også ved sammensatte ord. NAOB bruker med få unntak ordklassebetegnelsene fra Norsk referansegrammatikk (1997) og tilføyer de tradisjonelle når de avviker. Ordklassebetegnelsen står umiddelbart etter oppslagsordet:

bade  verb

begge  determinativ (kvantor); tradisjonelt: pronomen

fin  adjektiv

fordi  subjunksjon; tradisjonelt: (underordnende) konjunksjon

hus  substantiv

å  subjunksjon; tradisjonelt: infinitivsmerke